スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

Tanburî Ali Efendi(1836-1902)

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
1976'DAN BERİ ESERLERİNİ İCRA ETTİĞİMİZ BESTEKARLAR:::
TANBURÎ ALİ EFENDİ
http://devletkorosu.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=34
によれば、

TANBURÎ ALİ EFENDİ
(1836 – 1902)
Şimdi Yunanistan sınırları içinde kalan Midilli’de doğdu. Aile geleneği gereği, küçük yaşlarında hâfız olarak yetiştirildi. Olumsuz sonuçlanan bir aşk hikâyesi sebebiyle gençliğinde doğduğu adadan ayrılıp İstanbul’a geldi ve medresede okudu. Musikiyi Lâtif Ağa ve Tanburî Küçük Osman Bey gibi dönemin üstadlarından öğrendi. Sultan Aziz döneminde saraya müezzin olarak girdi. Zamanla padişahın ikinci imamlığına yükseldi. 1885’te İstanbul’dan ayrılarak hayatının sonuna kadar İzmir’de yaşadı. İsmi, gençliğinde yaşadığı aşkın etkisiyle ve bir Ramazan ayında İstanbul’da bestelediği Sûzidil eserleriyle özdeşleşti. Klasik ekolün son büyük temsilcilerindendi. En önde gelen öğrencisi Tanburî Cemil Bey’dir. Günümüze yüz on kadar eseri ulaşmıştır.


turkmusikisi.comでは
TANBURÎ ALİ EFENDİ (1836-1902)
http://www.turkmusikisi.com/bestekarlar/tanburi_ali_efendi.htm

TANBURÎ ALİ EFENDİ (1836-1902)

Tanburî Ali Efendi,1836 yılında Midilli adasında doğdu.”Enisefendi-zâdeler”den olup Hâfız Bekir Efendi’nin oğludur.İlkokula başlamadan önce “hâfız” oldu.Zaten ailesinde “hâfızlık” bir gelenek halindeydi.İlk gençlik yıllarında bir kıza gönlünü kaptırmış,ailesinin bütün ısrarlarına rağmen kızı vermemişler.Buna çok üzülen ve bir izzetinefis meselesi yapan Ali Efendi,onyedi-onsekiz yaşlarında İstanbul’a gelmiş,Türk Mûsikîsi böylece usta bir mûsikîşinas kazanmış oldu.
İstanbul’da düzenli bir medrese öğrenimi gördükten ve bilgisini ilerlettikten sonra mûsikî çalışmalarına başladı.Tanbur çalmadaki virtüozitesi ,sesinin güzelliği,dinî konulara vukûfu ve okuyuş uslûbunun asaleti nedeni ile Sultan Aziz zamanında saraya alınarak müezzinliğe,daha sonra “Kudüs Pâyesi”verilerek ikinci imamlığa getirildi;1862 yılına kadar bu görevinde kaldı.

Bu hizmeti yirmiüç yıl kadar sürmüştür.Sultan II.Abdülhamid’in tahta geçişinden sonra,1885’te bilmediğimiz bir sebeple İzmir’e nakletmiş,bir süre Manisa’da oturmuşsa da,sonradan İzmir’e yerleşmiş ve aynı şehirde onyedi yıl yaşadıktan sonra altmışaltı yaşında ve 1902 yılında ölmüştür.

İzmir’de bulunduğu yıllarda bir mûsikî çevresinin oluşmasına çalışmış,Mevlevihâne mensupları ve tanınmış mûsikîşinas Santo Şikari ile mûsikî toplantıları yapmış,öğrenci yetiştirmiştir.Rakım Elkutlu bu yıllarda kendisinden ders almıştır.Hüseyin Mayadağ’ın anılarından öğrendiğimize göre,ölümünden bir hafta önce Rakım Hoca ve bir başka öğrencisi ziyaretine gitmişler.Bir süre oturduktan sonra Ali Efendi,evinin penceresinden gözüken mezarlığı göstererek, “Beni şu köşeye gömün;cemaat dağıldıktan sonra mezarımın başında Sûzidil Ağır Semâi’yi okuyun”diye vasiyet etmiş.Rakım Hoca o zamanlar mezarının yerini biliyormuş.Sonraları çeşitli ihmaller nedeni ile unutulmuş,yapılan araştırmalara rağmen mezarının yeri bulunamamıştır.

Gençliğinde Ali Efendi’den tanbur dersi alan Ferid Kam,onun hakkında oğlu Ruşen Kam’a bazı hatıralarını anlatmış.Ruşen Kam’ın anlattığına göre kısa boylu,hafif şişmanca,tıknaz tipli,mavi gözlü,yüzü çilli ve çiçek bozuğu imiş.

Terbiyeli,sözü-sohbeti dinlenir,bilgili ve alçak gönüllü bir kimseymiş.Güzel yemeklerden hoşlanır,içki kullanmazmış.Yeni yetişen mûsikî heveslilerini kırmaz,tanbur çalması ya da okuması istense nazlanmazmış.

Ali Efendi mûsikî derslerini Enderûni Lâtif Ağa,Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Selahaddin Dede,Kanunî Rıza Efendi ile Sütlüceli Asım Efendi’den aldı.

Tanbur’u ise Küçük Osman Bey’den öğrendi.Öğrendiklerini kendi kabiliyet ve sanat anlayışının süzgecinden geçirerek klâsik Tanbur icrâsının büyük ustalarından biri oldu.Bu büyük usta Aksaray’da,Tanburî Cemil Bey’in amcası Mahmud Bey’in de bulunduğu bir mecliste,daha delikanlılık çağında olan Cemil Bey’i dinledikten ve titreyen elleri ile yüzünü okşadıktan sonra ,

“Evlâdım,bunca senedir bu sazı biraz çalardım;eh! Şöyle böyle biraz yendik de sanırdım.Şimdi seni dinledikten sonra bir daha tanburu elime almayacağım”diyebilmiştir.Eski tanbur icrâsını Cemil Bey’e öğreten de Ali Efendi’dir.İstanbul’un mûsikîsever çevrelerinde çok takdir edilen üstada,Prens Halim Paşa tekkesi düz bir tanbur hediye etmiştir.Mûsikîmizin geleneksel icrâsını iyi bilen,repertuarı geniş,mûsikî kültürü zengin bir hanende olan Ali Efendi etkili bir sesle ve çok güzel bir uslûbla okurmuş.

Bir bestekâr olarak “mûsikîmizin en içli bestekârlarından biridir.Bestelemiş olduğu klâsik şekildeki eserleri ve şarkıları ile samimi bir lirizmin heyecanlarını,coşkunluklarını seslendirmiş olan bu değerli bestekârımız,mûsikîmizin klâsik kaide ve gelenekleri içinde yetişmiş ve bizlere birbirinden güzel eserler bırakmıştır.Bir aşk macerasının mahsûlü olan sûzidil makamındaki beste ve semâi’leri,gerçekten yanan bir gönlün kıvılcım ve alevleri ile örülmüş gibidir.Zaten sûzidil makamı gerek kelime,gerek melodik karakteri bakımından yanan bir gönlün sıcaklığını seslendirmeye en uygun makamlardan biridir..

Nota bilmediği için eserlerini oğlu Tanburî Aziz Mahmud Bey notaya almışsa da,bu koleksiyon Aksaray yangınında yanmış,sonra yeniden derlenmiştir.Kayıp eseri azdır ve günümüze yüz on eseri gelmiştir.Çok seri beste yapabilen velûd bestekârdır;meselâ sûzidil makamındaki takımını bir Ramazan ayı boyunca bestelediği söylenir.Murabba,ağır semâi,yürük semâi,şarkı ve dinî mûsikî formlarının her türünde eser bestelemiştir.Klâsik okulun bütün geleneklerine bağlı olmasına rağmen,eserlerinde bazı yeni buluş ve heyecanların izleri dikkati çeker.Şarkılarında genellikle Hacı Ârif Bey’in etkisi olduğu kabul edilir.

Mûsikîmize birbirinden güzel eserler kazandırmış bu değerli bestekârımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz...

Hazırlayan:Tâhir AYDOĞDU

Kaynak:Türk Mûsikîsi Tarihi.........Dr.Nazmi ÖZALP


Esendere Kültür Sanat Derneği
TANBURİ ALİ EFENDİ
http://eksd.org.tr/bestecilerimiz/tanburi_ali_efendi.php

pdfで楽譜がある


nemerNET - forum »
Sanat / Arts »
Müzik dünyası / The world of music »
Türk Sanat Musikisi / Turkish Art Music »
Türk Sanat Müziği Ustaları: Tamburi Ali Efendi
http://forum.nemerko.net/default.aspx?g=posts&t=223
によれば、

Türk Sanat Müziği Ustaları: Tamburi Ali Efendi

Hafız Bekir Efendinin oğlu olan Tamburi Ali Efendi, bir rivayete göre Midilli Adasının Midilli şehrinde dünyaya geldi. Aile 8 kuşaktan beri hafızlarla dolu olduğu için Ali Efendi de bu amaçla Hıfza başladı ve çocuk denecek yaşta da hafız oldu. Midilli’de bir süre öğrenim gördükten sonra, genç yaşında İstanbul’a geldi ve Medrese tahsili yaptı. Sultan Aziz’in tahta geçmesinin ardından 1862 yılında imtihanla Saraya müezzin oldu. Zaman içerisinde padişahın ikinci imamlığına kadar yükselerek 1885 yılında 23 yıl hizmet verdiği saraydan ayrıldı ve İzmir’e yerleşti.

Ali Efendi, musikiyi daha ziyade Lâtif Ağa ile Kanuni Rıza Efendi’den, tamburu da Tamburi Küçük Osman Bey’den öğrendi. 1929 yılında 59 yaşında ölen ve birkaç bestesi bulunan ve Tamburi Ali Efendi’nin oğlu olan, Tamburi Aziz Mahmut Bey, babasının bütün eserlerini bir araya toplamış, ancak bu külliyat Aksaray yangınında yanmıştır. Buna rağmen eserlerinin pek azı unutulmuş, çoğunluğu zamanımıza kadar gelmiştir.

XIX. yüzyıl Türk musikisinin en büyük bestekârlarından biri olan Ali Efendi, geç kalmış bir klâsiktir. Klâsik kaideler içinde hür bir romantizm ve coşkun bir lirizm gösteren eserleri, Sadullah Ağa’nınkini andırır. Ancak form anlayışı ve musiki cümlesi bakımından birçok eserinde Arif Bey tesiri görülür. Birçok bestekârımızın aksine, kadın güzelliğinden fazla, aşkın çeşitli safhalarını terennüm eder. Suzidil’den bestelediği parçalar kendisine büyük ün kazandırmıştır.

Yaşamının son 17 yılını İzmir’de geçiren Tamburi Ali Efendi 1902 yılında 66 yaşındayken İzmir’de vefat ederek Karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir.

(Yılmaz Öztuna’nın Türk Bestecileri Ansiklopedisinden derlenmiştir.)

----Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.----

(Suzidil)

Hani yâd-i lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler
Hezâran bülbülü nâlemle hâmuş ettiğim demler
O demler hep hayal oldu, aceb bilmem ne hal oldu
Yüzün görmek bile hatta bana emr-i muhal oldu
Alıp etrafımı hayret cihandan eyledim nefret
Harab ender harab oldum yeter gayri yeter hasret
Yanar âteşlere ârâm-ü sabrım yâda geldikçe
Seni mest eyleyip, ey gül der-aguuş ettiğim demler


(Suzidil)

Her bir bakışında neşe buldum
Ben gözlerinin esiri oldum
Tir-î nigehinle âh vuruldum
Ben gözlerinin esiri oldum


(Nihavent)

Bilmezdim özüm, gamzene meftun imişim ben
Afet-zede, dil-haste, ciğer-hun imişim ben
Sevda-zedesin sen dediler, zülfüne söyle
Çeksin beni zincire ki, mecnun imişim ben


(Suzidil)

Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gafil imiş
Can hayal eylediğim bî-kabil imiş
Çektiğim cevr-ü cefalar yoluna bîhude
Ettiğim cuşiş-i sevda âna bîhasıl imiş


(Suzidil)

Ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
Seylâp arayan hüzn’ile tufanımı görsün
Sevdazedelik bilmeye meyyal ise her kim
Ya zülfünü, ya hal-i perişanımı görsün

Ey zalim gaddar, ey şuh-i sitemkâr
Hiç merhametin yok, cevr-i sitemin çok
Senden kim şekva eylesin dil-i şeyda
Ah ettin beni berbad, vah, hiç eylemedin yâd


(Ferahfeza)

Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Gül mevsimidir, eyleyelim azm-i gülistan
Güller açıyor, bülbül eder nâle-ü efgan
Gül mevsimidir, eyleyelim azm-i gülistan


(Hicaz)

Bir nigâh et ne olur gönlüme ey gonca dehen
Göz göz oldu yüreğim gözlerinin renginden
Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben
Göz göz oldu yüreğim gözlerinin renginden


(Rast)

Hey, anlatayım halimi dildare ben hey
Derd-i firaka açayım çare ben hey
Sabredeyim nice bin âzâre ben hey
Yaş dökeyim, yalvarayım yâre ben hey


(Segâh)

Dilharab-ı aşkınım sensin sebeb berbadıma
Bir teselli ver gelip bari dil-i nâşâdıma
Taş mıdır bağrın ki gelmezsin benim imdadıma
Dini ayrı kâfir olsa rahmeder feryadıma


(Suzidil)

Yar yıkıldı darb-ı sitemle harab olan gönlüm
Tutuşdu şûle-i gamdan kebeb olan gönlüm
Yar cûnun belâsına düştüm hevay-ı perçemle
Esir-i keşmekeş piç-ü tap olan gönlüm


(Hüseyni)

Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
Gül yağını eler sürünür çatlasa bülbül
Etsem de abestir sitem-i hâre tehammül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım
Çektim o kadar cevr-ü cefasın kim usandım
Derlerdi kabul etmez idim şimdi inandım
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül


(Nihavent)

Sevdim yine bir şuh-i dilâra pek ilerde
Elbette gönül valsını ister de diler de
Bir kaaşı keman, fitne-i can, âfet-i devran
Emsali bulunmaz ânın evsafı nelerde

Oynatma dedim dide-i dil-i mürdüm-i çeşmin
Güldü, dedi mestânedir oynar da, güler de
Bu girye-i şehnâzıma ta’n eyleme Emrah
Böyle kuzudan ayrılan ağlar da meler de


TANBURÎ ALİ EFENDİ (1836-1902)の曲を

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Türk Müzik Kültürünün Hafızası
http://www.sanatmuziginotalari.com/
で調べた。作曲家Ali Efendi (Tanburi)で調べたところ、90曲出てきた。そのうち器楽曲は5曲。以下。

Peşrev Ali Efendi (Tanburi) Suzidil Devr-i Kebir E2960
Peşrev Ali Efendi (Tanburi) Hüseyni Darbeyn
Fihrist Peşrev Ali Efendi (Tanburi) Karcığar Zincir E1544
Peşrev Ali Efendi (Tanburi) Eviç Devr-i Kebir
Saz Semaisi Ali Efendi (Tanburi) Suzidil Aksak Semai E2986


http://www.notahavuzu.com/で作曲家Tanbûri Ali Efendiで調べた。以下の85曲が出てきた。

Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler
Form:A.S., Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:46

Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için
Form:Beste, Makam:Evc,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Çenber
TRT Repertuar No:175

Anlatayım hâlimi dildâre ben
Form:Şarkı, Makam:Rast,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Mehmet Sâdi Bey, Usûl:Curcuna
TRT Repertuar No:477

Âşık oldum sana ey gonce-dehen
Form:Şarkı, Makam:Sûznâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Mehmet Sâdi Bey, Usûl:Ağır Aksak
TRT Repertuar No:613

Âşıktan etme cânâ hicâbı
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:619

Aşk oduna yandı gönül hey
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Curcuna
TRT Repertuar No:789

Bağlandı gönül zülfüne dîvâneliğinden
Form:Y.S., Makam:Muhayyer Sünbüle,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:976

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Form:A.S., Makam:Evc,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:1294

Ben âşık oldum bir güle
Form:Şarkı, Makam:Nihâvend,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:1299

Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana
Form:A.S., Makam:Nişâbur,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Fuzûlî, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:1330

Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için
Form:Beste, Makam:Arazbâr Bûselik,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Kebîr
TRT Repertuar No:1498

Beni aşka salan yâre gönül ister gücüm yetmez
Form:Şarkı, Makam:Sabâ,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:1387

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Form:A.S., Makam:Muhayyer Sünbüle,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Fuzûlî, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:1402

Benim yârim güzeller serveridir
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:1470

Bî-vefâya aldanmazdım
Form:Şarkı, Makam:Hüzzâm,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Düyek
TRT Repertuar No:2408

Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş
Form:Beste, Makam:Sûzidil,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres Bey, Usûl:Devr-i Kebîr
TRT Repertuar No:1666

Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyâre
Form:Şarkı, Makam:Nihâvend,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:1669

Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben
Form:Y.S., Makam:Nihâvend,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres-i Cedîd, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:1714

Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu
Form:Şarkı, Makam:Evcârâ,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Sengin Semâî
TRT Repertuar No:2274

Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır
Form:Şarkı, Makam:Karcığar,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Şâdi Bey, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:2281

Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın
Form:Şarkı, Makam:Hicaz,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Sengin Semâî
TRT Repertuar No:2805

Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün
Form:Y.S., Makam:Sûzidil,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres Bey, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:2824

Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Form:Beste, Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres, Usûl:Remel
TRT Repertuar No:3297

Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
Form:Şarkı, Makam:Segâh,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Enderûnî Vâsıf, Usûl:Devr-i Hindî
TRT Repertuar No:3403

Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün
Form:Şarkı, Makam:Sûznâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Evfer
TRT Repertuar No:3421

Dilde şimdi var hezârân müşkilim
Form:Şarkı, Makam:Evcârâ,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Hindî
TRT Repertuar No:3379

Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın
Form:Y.S., Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:3717

Evvel görüşte ey şûh-i gülten
Form:Şarkı, Makam:Hicazkâr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Curcuna
TRT Repertuar No:13529

Ey hilâl-ebrû kamer-tal'at nigâr-ı dilsitan
Form:Şarkı, Makam:Sûznâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Hindî
TRT Repertuar No:4153

Eyledi meysiz bu şeb uşşâk-ı zârı neşveyâb
Form:Şarkı, Makam:Nihâvend,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Semâî
TRT Repertuar No:4345

Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın
Form:Şarkı, Makam:Muhayyer,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Sengin Semâî
TRT Repertuar No:4414

Geldi eyyâm-ı bahâr oldu safâlar âşikâr
Form:Şarkı, Makam:Rast,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Türk Aksağı
TRT Repertuar No:4697

Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim
Form:Şarkı, Makam:Nihâvend,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Nim Sofyan
TRT Repertuar No:4777

Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim
Form:Şarkı, Makam:Hicaz,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:6017

Her bir bakışında neş'e buldum
Form:Şarkı, Makam:Sûzidil,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:6249

Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı
Form:Y.S., Makam:Evc,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:6433

İştiyâkın hadden efzûn oldu gel
Form:Şarkı, Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Hindi (Ağır)
TRT Repertuar No:6775

İzhar edemem elbette sana aşkımı hâlim
Form:Şarkı, Makam:Yegâh,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:6788

Kan ağlamaz mı dîdesi şûrîde bülbülün
Form:Beste, Makam:Nişâbur,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres-i Cedîd, Usûl:Firengifer
TRT Repertuar No:6968

Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan
Form:Y.S., Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:6971

Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil-nûş ettiğim demler
Form:A.S., Makam:Sûzidil,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres Bey, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:6982

Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli
Form:Beste, Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Kebîr
TRT Repertuar No:7320

Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
Form:Beste, Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Selîmî (Yavuz Sultan), Usûl:Hafif
TRT Repertuar No:7612

Meyl etti gönlüm sen dil-rübâya
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Sofyan
TRT Repertuar No:7702

Milk-i dil hükmeyle sultanım senin...
Form:Şarkı, Makam:Rast,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Hindî
TRT Repertuar No:7727

Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekân ağlar bana
Form:A.S., Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:7808

Nakş-i lâ'li gitmez o şûhun derûn-i sîneden
Form:A.S., Makam:Hicazkâr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:7854

Neş'esi hâtıra geldi nigeh-i dilberinin
Form:Şarkı, Makam:Şevkefzâ,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:8226

Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Form:Şarkı, Makam:Ferahfezâ,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Mehmet Sâdi Bey, Usûl:Curcuna
TRT Repertuar No:8260

Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim
Form:Şarkı, Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak Semâî
TRT Repertuar No:8294

Oldu bu üftâdenin her kârı güç
Form:Şarkı, Makam:Hüzzâm,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak
TRT Repertuar No:8447

Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Form:Beste, Makam:Muhayyer Sünbüle,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Fuzûlî, Usûl:Çenber (Ağır)
TRT Repertuar No:8678

Pertev-i hüsnün salarken dehre tâb
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Müsemmen
TRT Repertuar No:8768

Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana
Form:Beste, Makam:Nişâbur,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Ziyâeddin Paşa (Vezir), Usûl:Muhammes
TRT Repertuar No:8842

Revâ mı ey perî gülmek
Form:Şarkı, Makam:Sûznâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Düyek
TRT Repertuar No:8860

Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
Form:Şarkı, Makam:Yegâh,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Curcuna
TRT Repertuar No:8874

Sabah oldu gönüller oldu mesrûr
Form:Şarkı, Makam:Sabâ,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Devr-i Hindî
TRT Repertuar No:8995

Samur saçlım (kaşlım) nâzik-edâdır
Form:Şarkı, Makam:Hicaz,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:9117

Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
Form:Şarkı, Makam:Neveser,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Sengin Semâî
TRT Repertuar No:9246

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül
Form:Şarkı, Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres-i Cedîd, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:9459

Sevdim yine bir şûh-i dil-ârâ pek ilerde
Form:Şarkı, Makam:Nihâvend,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:9866

Söylemem derdimi hem-derdim olan âh'a bile
Form:Beste, Makam:Evc,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Hızırağazâde Said Bey, Usûl:Hafif
TRT Repertuar No:10209

Sûz-i firkat sînemi dağlar benim
Form:Şarkı, Makam:Evc,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak
TRT Repertuar No:10296

Sûziş-i aşk eyledi bağrım kebab
Form:Şarkı, Makam:Segâh,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:10298

Şimşîr-i nigâhınla vuruldum ciğerimden
Form:Şarkı, Makam:Hüseynî,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Ağır Aksak Semâî
TRT Repertuar No:10464

Şîvene yok söz güzelsin
Form:Şarkı, Makam:Karcığar,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Aksak
TRT Repertuar No:10432

Tersâ güzeli gerdene zünnârını taktı
Form:Şarkı, Makam:Hüzzâm,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Türk Aksağı
TRT Repertuar No:10655

Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:İsmâil Fennî Ertuğrul, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:10672

Tîr-i nigehin açtı ciğergâhıma yâre
Form:Şarkı, Makam:Sabâ,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Sengin Semâî
TRT Repertuar No:10684

Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm
Form:Beste, Makam:Muhayyer Sünbüle,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Fuzûlî, Usûl:Zincir
TRT Repertuar No:10734

Yanar ol derd ile gönlüm ki yanar âh edemez
Form:Y.S., Makam:Nişâbur,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres-i Cedîd, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:11122

Yandıkca oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım
Form:Şarkı, Makam:Sûzidil,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Evfer
TRT Repertuar No:11130

Yıkıldı darb-ı sitemden harâb olan gönlüm
Form:Beste, Makam:Sûzidil,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:Nevres Bey, Usûl:Zincir
TRT Repertuar No:11338

Yine bu gece çıkardım sipihre nâlemi ben
Form:Beste, Makam:Sipihr,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Zincir
TRT Repertuar No:11448

Yok dilde tahammül elem-i firkate artık
Form:Şarkı, Makam:Uşşâk,
Bestekâr:Tanbûri Ali Efendi, Güftekâr:_, Usûl:Yürük Semâî
TRT Repertuar No:11510
スポンサーサイト

テーマ : 民族音楽
ジャンル : 音楽

コメントの投稿

非公開コメント

検索フォーム Search
プロフィール

白いりんご

Author:白いりんご
民族音楽に関するメモ。情報の信頼性は低いので注意。
検索エンジン経由で来られた方へ。
目当ての記事が見つからない場合、記事を移動している可能性があります。右上のブログ内検索を御利用下さい。

最新コメント
最新トラックバック
カテゴリ Category
RSSリンクの表示
リンク
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。